Srebrzanka czerwonodzioba (Anas erythrorhyncha)


Galeria filmów

mov076.flv
mov076.flv